ISSN: 2587-2036
Understanding marketplace vulnerability from the perspective of displacement
1Department of Business Administration, Yıldız Technical University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Istanbul, Türkiye
Yıldız Social Sciences Institute Journal 2023; 7(2): 119-130 DOI: 10.14744/ysbed.2023.00037
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Displacement is an extreme life transition event that significantly impacts the ability of individu- als and communities to access and control resources. Throughout this process, resource sensitiv- ity varies over time, and marketplace vulnerability is dynamically shaped. The study particularly examines how a lack of economic, social, and cultural capital can exacerbate consumer vulnerability in new market environments for cross-border displaced persons. By adopting a dynamic perspective, this research addresses consumer vulnerability in relation to varying capital resources. Furthermore, it contributes to the discourse on macromarketing and transformative consumer and service research, offering insights into a complex and contemporary social phenomenon.


Pazaryeri çevrelerindeki kırılganlığın yerinden edilme deneyimi üzerinden bir değerlendirmesi
1Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, İstanbul, Türkiye
Yıldız Social Sciences Institute Journal 2023; 2(7): 119-130 DOI: 10.14744/ysbed.2023.00037

Yerinden edilme, bireylerin ve toplulukların kaynaklara erişimi ve bu kaynaklar üzerindeki kontrol kapasitesini önemli ölçüde etkileyen ekstrem bir yaşam geçiş deneyimidir. Bu süreçte, sermaye kaynaklarına duyarlılık zaman içinde değişkenlik göstermekte, pazaryeri çevrelerindeki kırılganlık deneyimleri dinamik olarak şekillenmektedir. Bu çalışmada, sınır ötesine göç etmek zorunda kalan yerinden edilmiş kişilerin yeni pazaryeri çevrelerinde karşılaşabilecekleri potansiyel kırılganlık deneyimleri ekonomik, sosyal ve kültürel sermaye perspektifinden değerlendirilmiştir. Bu yaklaşım temelinde, bu çalışma sermaye kaynaklarına bağlı gelişen tüketici kırılganlığını dinamik bir yaklaşım etrafında ele alırken, makropazarlama ve dönüştürücü tüketici ve hizmet araştırma gündemine çok yönlü güncel bir sosyal olgu üzerinden katkıda bulunmaktadır.