ISSN: 2587-2036
The painting and sculpture art in Ahmed Midhat Efendi’s novels
1Yıldız Technical University, Institute of Social Sciences, Doctoral Programme in Turkish Language and Literature, Istanbul, Türkiye
2Department of Turkish Language and Literature, Yıldız Technical University, Faculty of Arts and Science, Istanbul, Türkiye
Yıldız Social Sciences Institute Journal 2023; 7(2): 71-83 DOI: 10.14744/ysbed.2023.00033
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

The concept of aesthetics, which human beings seek as a necessity in their life after their basic needs, embodies and materializes with fine arts. Although fine arts are divided into a number of branches regarding the different materials they use, there is a constant interaction between all branches of art. Literature, which is a branch of fine arts, is in direct or indirect relationship with other branches of art. In particular, there is an intense relationship between literature and the arts of painting and sculpture.
With the Tanzimat, the Ottomans turned their direction to the West. Starting from the Tanzimat, when the first steps of Turkish Westernization were taken, the art of painting, which was previously avoided, began to enter the Turkish society and therefore into the Turkish novel. The art of painting took place in the novels written in this period as an indicator of social change. Ahmed Midhat Efendi, a Tanzimat-era novelist, is one of the writers who most used this effect in his novels.
The aim of this study is to reveal the reflection of painting and sculpture art on Ahmed Midhat Efendi’s novels in the Tanzimat period, which is the first stage of Turkish Westernization. In this study, the elements of painting along with sculpture art in Ahmed Midhat Efendi’s novels will be explained with examples, and the reason why Ahmed Midhat Efendi included these arts in these works will be questioned.


Ahmed Midhat Efendi’nin romanlarında resim ve heykel sanatı
1Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Programı, İstanbul, Türkiye
2Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İstanbul, Türkiye
Yıldız Social Sciences Institute Journal 2023; 2(7): 71-83 DOI: 10.14744/ysbed.2023.00033

İnsanoğlunun temel ihtiyaçlarından sonra yaşamında bir gereksinim olarak aradığı estetik kavramı güzel sanatlarla vücut bulur, somutlaşır. Güzel sanatlar kullandıkları farklı malzemelerle birtakım dallara ayrılsa da bütün sanat dalları arasında sürekli bir etkileşim söz konusudur. Güzel sanatların bir kolu olan edebiyat da doğrudan ya da dolaylı yollarla diğer sanat dallarıyla ilişki içerisindedir. Özellikle edebiyatla resim ve heykel sanatları arasında yoğun bir ilişki bulunur.
Tanzimat’la birlikte Osmanlı yönünü Batı’ya çevirir. Türk Batılılaşmasının ilk adımlarının atıldığı Tanzimat’tan başlayarak daha önce uzak durulan resim sanatı Türk toplumuna, dolayısıyla da Türk romanına da girmeye başlar. Bu dönemde yazılan romanlarda toplumsal değişimin bir göstergesi olarak resim sanatı yer almıştır. Bu etkiyi romanlarında en çok işleyen yazarlardan biri Tanzimat dönemi romancısı olan Ahmed Midhat Efendi’dir.
Bu çalışmanın amacı, Türk Batılılaşmasının ilk aşaması olan Tanzimat döneminde resim ve heykel sanatının Ahmed Midhat Efendi’nin romanlarına yansımasını ortaya çıkarmaktır. Bu çalışmada Ahmed Midhat Efendi’nin romanlarında resim ve heykel sanatına ait unsurlar örneklerle açıklanacak, Ahmed Midhat Efendi’nin bu eserlerde bu sanatlara yer verme sebebi sorgulanacaktır.