ISSN: 2587-2036
Turkish Defense Industry Factories in the Early Republican Period (1923 - 1950)
1Department of International Trade and Business, Istinye University, Istanbul, Türkiye
2Department of Business Administration, Yıldız Technical University, Istanbul, Türkiye
Yıldız Social Sciences Institute Journal 2023; 7(1): 39-48 DOI: 10.14744/ysbed.2023.00030
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

The aim of this study is to reveal the factories established by the state and private entrepreneurs in the early republican period and to explain the sectoral transformation in these years. In this context, an evaluation has been made based on the micro-classification proposed by Dirlik and Leblebici (2016, 140-153) and the period between 1923-1950 in the history of the Turkish Defense Industry has been discussed. The study provides detailed information on the establishment, capitalization, sub-sector, activities and exports of 22 enterprises within the Turkish defense industry and explains the micro-level dynamics of the sector’s transformation in the early republican period. This approach allows for an analysis of the sector’s development, highlighting the key trends, achievements and challenges faced by both private and state-owned enterprises that shaped Turkey’s defense industry. Finally, an inventory list of the aforementioned enterprises has been created.


Erken Cumhuriyet Dönemi Türk Savunma Sanayi Fabrikaları (1923 – 1950)
1İstinye Üniversitesi, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü, İstanbul, Türkiye
2Yıldız Teknik Üniversitesi, İşletme Bölümü, İstanbul, Türkiye
Yıldız Social Sciences Institute Journal 2023; 1(7): 39-48 DOI: 10.14744/ysbed.2023.00030

Bu çalışmanın amacı, erken cumhuriyet döneminde devlet ve özel girişimciler tarafından kurulan fabrikaları ortaya koymak ve bu çerçevede bu yıllarda yaşanan sektörel dönüşümü açıklamaktır. Sözü edilen kapsamda Dirlik ve Leblebici’nin (2016, 140-153) önermiş olduğu mikro sınıflandırma üzerinden bir değerlendirme yapılmış olup Türk Savunma Sanayii tarihinin 1923-1950 yılları arasındaki dönem ele alınmıştır. Çalışma, Türk savunma sanayii bünyesindeki 22 işletmenin kuruluşu, sermayesi, alt sektörü, faaliyetleri ve ihracatı hakkında ayrıntılı bilgiler sunmakta ve sektörün erken cumhuriyet dönemindeki dönüşümünün mikro düzeydeki dinamiklerini açıklamaktadır. Bu yaklaşım, sektörün gelişiminin bir analizine olanak tanıyarak, Türkiye’nin savunma sanayisini şekillendiren temel eğilimleri, başarıları ve hem özel hem de kamu iktisadi teşebbüslerinin karşılaştığı zorlukları vurgulamaktadır. Son olarak çalışmanın son kısmında bu işletmeler ile ilgili bir envanter listesi oluşturulmuştur.